นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ 

        -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

        -  กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

Email : prapan@esdc.go.th
Tel. 089-9504828