นางวิไลวรรณ ดังก้อง

นางวิไลวรรณ ดังก้อง 

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

                  - โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

                  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

                                                   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                   Email : wilaiwan@esdc.go.th

                                    Tel : 081-0232687

Comments