นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์

นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ  - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

               - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

               - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

               - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                                                      - การจัดการศึกษาปฐมวัย

                                        Email : artidpa63@gmail.com

                                        Tel : 081-8823426

Comments