นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ

 นายวัชรพงษ์  โลกคำลือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ   - งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
                    - งานประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
                    - งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยมาตฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
                    - งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
                                                                   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
                                                                   - โครงการแนะแนว
                                                                   - ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำ สพป. แพร่ เขต 1

                                    Email : gaygay10228@gmail.com

                                    Tel : 098-7706560

Comments