นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ   - งานพัฒนาส่เสริมมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกัน
             คุณภาพภายในสถานศึกษา
             - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
             - งานประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
             - งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยมาตฐานและการประกันคุณภาพ
             การศึกษา
             - งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
             - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                               - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
                               - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                               - โครงการห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ
                               - สะเต็มศึกษา
                               - โครงการแนะแนว
Comments