นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค

 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบ    - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                   - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล

                   - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

                   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

                   - งานแนะแนวการศึกษา

                   - โครงการ DLIT/DLTV 

                   - ดูแลเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ 

Email : soravitb.12@esdc.go.th

          : soravitb.12@gmail.com

          : soravitb.12@phrae1.go.th

Tel : 094-7422226


Comments