นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค

  นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบ    - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                 - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

                 - งานแนะแนวการศึกษา

                 - โครงการ DLIT/DLTV 

                 - ดูแลเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ 

Email : soravitb.12@esdc.go.th

         : soravitb.12@gmail.com

Tel : 094-7422226

     : 090-9392017   


Comments