นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค

นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบ

       - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

       - โครงการรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อยกระดับคุณภาพ

          การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

       -  โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา

                                         -  กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

                                         -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                         -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

                                         - โครงการ DLIT/DLTV 

                                         - ดูแลเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ

                                    Email : soravitb.12@gmail.com

                                    Tel : 094-7422226

Comments