นายพิพัฒน์ ใจภักดี

นายพิพัฒน์  ใจภักดี 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ 

            - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล

            - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

            - โครงการ SBM   

            - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                           - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

                                           - การจัดการศึกษาปฐมวัย

                                    Email : pipat@esdc.go.th

                                    Tel : 087-6768468

Comments