นายพิพัฒน์ ใจภักดี

นายพิพัฒน์  ใจภักดี 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

              - โครงการโรงเรียนประชารัฐ

              - โครงการโรงเรียนสีเขียว 

                                              - โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

                                              - โครงการโรงเรียนพระราชดำริ

                                              - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

                                                ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

                                Email : pipat@esdc.go.th

                                Tel : 087-6768468

Comments