นายพิพัฒน์ ใจภักดี

 นายพิพัฒน์  ใจภักดี 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ  - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

                 - โครงการโรงเรียนประชารัฐ

                 - โครงการโรงเรียนสีเขียว 

                 - โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

                                                     - โครงการโรงเรียนพระราชดำริ

                                                     - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

                                                       ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

Email : ppanadps@hotmail.com

Tel : 087-6768468

Comments