นายภาณุวงศ์ ชัยวร

นายภาณุวงศ์  ชัยวร 
 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   
รับผิดชอบ  - งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
                 - 
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
Email  :  panuwongchai@gmail.com 
Tel  :  095-5132257Comments