นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง

นายพนมรัตน์  ชาติสิงห์ทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รับผิดชอบ - งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
                  - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
                  - งานประเมิน ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
                  - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ Coding)

      - โครงการโรงเรียน Connext ED : ICT Talent  (ประชารัฐจังหวัดแพร่)
                  - โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ( Eco School  / โรงเรียนปลอดขยะ)
                  - โครงการโรงเรียนสีเขียว (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)
                  - โครงการเกษตรอัจฉริยะประณีต (STI: Science Technology Innovation)
                  - ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

                                                ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  สพป.แพร่ 1

                                                                - โครงการพัฒนาบุคลากรตลาดนัดออนไลน์วังจันทร์เกษม (ศธจ.แพร่)

       Email : panomrat56773@gmail.com

 Tel : 093-1356773  / 086- 421 0386

Comments