นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง

ศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบ     - งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
                        - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
                        - งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
                        - งานทดสอบทางการศึกษา
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                        - สะเต็มศึกษา
                                                                    - เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA
                                                                    - การใช้โปรแกรม Schoolmis
                                                                    - การจัดสอบ NT / O-NET
                                                                    - การอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
                                                                    -  การจัดสอบข้อสอบกลาง

Comments