นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง

นายพนมรัตน์  ชาติสิงห์ทอง
ศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบ   - งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
                    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร
                    - งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
                    - งานทดสอบทางการศึกษา
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                  - สะเต็มศึกษา
                                                                  - เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA
                                                                  - การใช้โปรแกรม Schoolmis
                                                                  - การจัดสอบ NT
                                                                  - การอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                                                                  -  การจัดสอบข้อสอบกลาง

                                     Email : panomrat56773@gmail.com

                                     Tel : 093-1356773

Comments