นายนพรัตน์ ชาติสิงห์ทอง

ศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบ   - งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
                - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
                - งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
                - งานทดสอบทางการศึกษา
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                - สะเต็มศึกษา
                - เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA
                                  - การใช้โปรแกรม Schoolmis
                                  - การจัดสอบ NT
                                  - การอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                                   -  การจัดสอบข้อสอบกลาง

Comments