นายกรัณฑ์ สมจิตต์

นายกรัณฑ์  สมจิตต์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

                 - โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                Email : karan@esdc.go.th

                                Tel : 089-7019109

Comments