นายกรัณฑ์ สมจิตต์

นายกรัณฑ์  สมจิตต์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร

              - โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

              - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

                ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                Email : karan@esdc.go.th

                                         : bubblegibbs003@hotmail.com

                                Tel : 089-7019109


Comments