นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์

นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ 

        - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

        - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

        - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                          - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                                          - การจัดการศึกษาปฐมวัย

                                   Email : artid@esdc.go.th

                                   Tel : 081-8823426

Comments