นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ

นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

             - โครงการสะเต็มศึกษา

             - โครงงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

             - โครงการวิจัยโรงเรียนวิถีพุทธ

                                              - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                Email : bussayamas@esdc.go.th

                                Tel : 093-1367301

Comments