นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ

นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ

        - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

        - โครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่สูงและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

        - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

        - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                       - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

                                Email : bussayamas@esdc.go.th

                                Tel : 093-1367301

Comments