นางวิมลสิริ ประเทือง

นางวิมลสิริ  ประเทือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รัผิดชอบ   - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                    - โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
                       ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
                                                             - โครงการพัฒนาการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
                                                             - โครงการส่งเสริมทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C
                                                                ผ่านการลงมือปฎิบัติ Active Learning
                                                             - การบริหารจัดการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
                                                               การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

                                           Email : nattykasatang@gmail.com

                                           Tel : 094-9395449Comments