นางวิมลสิริ ประเทือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รัผิดชอบ   - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
             - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
             - การพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
Comments