นางวิมลสิริ ประเทือง


ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รัผิดชอบ   - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
                 - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
                 - การพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
Comments