นางทองสุข สุคันธะมาลา

นางทองสุข  สุคันธะมาลา 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ 

        - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

        - โครงการโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม

                                       - โครงการสหกรณ์โรงเรียน

                                       - โครงการขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                       - โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน

                                          ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

                                       - การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

                                       - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                Email : thongsuk@esdc.go.th

                                Tel : 089-6352378

Comments