นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี

นางสาวกนิษฐ์กานต์  พันธุ์เลิศเมธี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ       - กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
                           และการจัดการศึกษา
                        - งานส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
                        - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม 
                        - โครงการโรงเรียนคุณธรรม
                                                                            - โรงเรียนโครงการมูลนิธิสถิรกุล
                                                                            - สถานศึกษาพอเพียง
                                                                            - สหกรณ์โรงเรียน
Comments