นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี

นางสาวกนิษฐ์กานต์  พันธุ์เลิศเมธี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ   - กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
                       และการจัดการศึกษา
                    - งานส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
                    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม 
                    - โครงการโรงเรียนคุณธรรม
                    - โรงเรียนโครงการมูลนิธิสถิรกุล
                                                                      - สถานศึกษาพอเพียง
                                                                      - สหกรณ์โรงเรียน

                                       Email : kanitkarn_ke@hotmail.com

                                       Tel : 092-5519929

Comments