นางสาวกนิกานต์ พันธุ์เลิศเมธี

นางสาวกนิกานต์  พันธุ์เลิศเมธี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ   - กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
                   และการจัดการศึกษา
                - งานส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
                - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม 
                - โครงการโรงเรียนคุณธรรม
                - โรงเรียนโครงการมูลนิธิสถิรกุล
                                                     - สถานศึกษาพอเพียง
                                                     - สหกรณ์โรงเรียน
Comments