นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต

นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต
ศึกษานิเทศก์ขำนาญการ

รับผิดชอบ  - กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
                   ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
                 - หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย
                 - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
Email  :  Sripanumat2517@gmail.com
Tel  :  0962247917

Comments