นางรัชนี ข้ามสาม

นางรัชนี  ข้ามสาม 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ 

        - งานธุรการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ

        - งานธุรการของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

        - งานธุรการของกลุ่มเลขานุการ 

        - งานรับ - ส่ง หนังสือราชการจาก สพฐ.และหน่วยงานอื่น

                                Email : rutchanee@esdc.go.th

                                Tel : 086-4207424

Comments