นางประทุม เสาะใส

นางประทุม  เสาะใส 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ 

        - งานธุรการของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

        - งานธุรการของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

        - งานธุรการของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา

        - งาน รับ - ส่ง หนังสือราชการจากโรงเรีย

                                Email : prathum@esdc.go.th

                                Tel : 089-2653728

Comments