นางภณิดา ทองประไพ

นางภณิดา  ทองประไพ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา

รับผิดชอบ  - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

                 - โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

                 - โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

                                                        - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

Email gaphoo12@gmail.com

Tel : 061-9895515

Comments