นางภณิดา ทองประไพ

นางภณิดา  ทองประไพ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ 

        - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร

        - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

        - โครงการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

        - การจัดการศึกษาปฐมวัย

                                         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                         - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

                                    Email : panida@esdc.go.th

                                    Tel : 090-3183197

Comments