นางภณิดา ทองประไพ

นางภณิดา  ทองประไพ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล

             - โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

             - โครงการโรงเรียนประชารัฐ

             - โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

                                                - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

                                    Email : panida@esdc.go.th

                                    Tel : 090-3183197

Comments