นางภณิดา ทองประไพ

นางภณิดา  ทองประไพ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ  - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

               - โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

               - โครงการโรงเรียนประชารัฐ

               - โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

                                                  - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

                                    Email : panida@esdc.go.th

                                    Tel : 090-3183197

Comments