นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ

นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ

                - งานส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศและจัดกระบวนการเรียนรู้

                - กลุ่มเครือข่ายผานางคอp

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                - โครงการห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

                                                          - โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและการเรียนรู้ฯ

                                                          - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

                                                          - โครงการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐

                                                          - โครงการศาสตร์พระราชา

Email : penpitchart@hotmail.com

Tel : 064-4929687

Comments