นางฉัตรชนก ตันมา

นางฉัตรชนก ตันมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ 

    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ - นาจักร

    - โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้

       อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้

    - โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

                                     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                     - การศึกษาพิเศษ

                                     - กลุ่มสาระศิลปศึกษา

                                    Email : chatcahnok@esdc.go.th

                                    Tel : 097-9188620


Comments