นางฉัตรชนก ตันมา

นางฉัตรชนก ตันมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

รับผิดชอบ     - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่

                  - โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้

                    อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้

                  - โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

                                                     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                                     - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด

                                                     - โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

                                Email : chatchanok@esdc.go.th

                                         : chatchanok2517@gmail.com

                                Tel : 097-9598853


Comments