นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย

นางกัญญณัฐ  ศรีวิชัย 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ 

        - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

        - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

        - โครงการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น

                                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                        - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                                Email : kanyanats@esdc.go.th

                                Tel : 084-3786461

Comments