นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย

นางกัญญณัฐ  ศรีวิชัย 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

                    - โครงการห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ

                    - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

                    - โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาทั้งระบบ

                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                                             - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

                                         Email : kanyanats@esdc.go.th

                                                   : kanyanat.sriwichai@gmail.com

                                         Tel : 084-3786461

Comments