นางกัลย์ณภัส ถุงคำ

นางกัลย์ณภัส  ถุงคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รับผิดชอบ   
- งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
                    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
                    - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
                      และผู้มีความสามารถพิเศษ
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                    - โครงการโรงเรียนเรียนรวม (เด็กพิเศษ)
                    - งานแนะแนว งานส่งเสริมการศึกาาในระบบ นอกระบบ
                      ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
                    - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                                                           - งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Email : kunnaphat105@gmail.com

Tel : 089-9511908

Comments