นางกัลย์ณภัส ถุงคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รับผิดชอบ   - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
             - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ 
             ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
             - โครงการโรงเรียนเรียนรวม (เด็กพิเศษ)Comments