นางกัลย์ณภัส ถุงคำ

นางกัลย์ณภัส  ถุงคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รับผิดชอบ   - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
                    - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
                      และผู้มีความสามารถพิเศษ
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                    - โครงการโรงเรียนเรียนรวม (เด็กพิเศษ)

                                      Email : kunnaphat105@gmail.com

                                      Tel : 089-9511908

Comments