ทำเนียบบุคลากร

 
นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

             -  กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

Email : prapan@esdc.go.th
Tel. 089-9504828

 นางวิไลวรรณ ดังก้อง 

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

             - โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Email : wilaiwan@esdc.go.th

Tel : 081-0232687

นางฉัตรชนก ตันมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ - นาจักร

             - โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้

                อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้

             - โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             - การศึกษาพิเศษ

             - กลุ่มสาระศิลปศึกษา

Email : chatcahnok@esdc.go.th

Tel : 097-9188620

 นายกรัณฑ์  สมจิตต์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

             - โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Email : karan@esdc.go.th

Tel : 089-7019109

 นางภณิดา  ทองประไพ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร

             - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

             - โครงการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

             - การจัดการศึกษาปฐมวัย

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

Email : panida@esdc.go.th

Tel : 090-3183197

 
นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

             - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             - การจัดการศึกษาปฐมวัย

Email : artid@esdc.go.th

Tel : 081-8823426

 นายพิพัฒน์  ใจภักดี 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล

             - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

             - โครงการ SBM   

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

             - การจัดการศึกษาปฐมวัย

Email : pipat@esdc.go.th

Tel : 087-6768468

 นางกัญญณัฐ  ศรีวิชัย 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

             - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

             - โครงการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

             - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Email : kanyanats@esdc.go.th

Tel : 084-3786461

 นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

             - โครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่สูงและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

Email : bussayamas@esdc.go.th

Tel : 093-1367301

 นางทองสุข  สุคันธะมาลา 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

             - โครงการโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม

             - โครงการสหกรณ์โรงเรียน

             - โครงการขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             - โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน

               ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

             - การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Email : thongsuk@esdc.go.th

Tel : 089-6352378

 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

             - โครงการรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อยกระดับคุณภาพ

               การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

             -  โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา

             -  กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

             -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

             -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

             - โครงการ DLIT/DLTV 

             - ดูแลเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ

Email : soravitb.12@esdc.go.th

Tel : 094-7422226

 นางรัชนี  ข้ามสาม 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ - งานธุรการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ

             - งานธุรการของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

             - งานธุรการของกลุ่มเลขานุการ 

             - งานรับ - ส่ง หนังสือราชการจาก สพฐ.และหน่วยงานอื่น

Email : rutchanee@esdc.go.th

Tel : 086-4207424

 นางประทุม  เสาะใส 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ - งานธุรการของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

             - งานธุรการของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

             - งานธุรการของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา

             - งาน รับ - ส่ง หนังสือราชการจากโรงเรีย

Email : prathum@esdc.go.th

Tel : 089-2653728