ทำเนียบบุคลากร

 
นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             - การจัดการศึกษาปฐมวัย

Email : artidpa63@gmail.com

Tel : 081-8823426

นางกัญญณัฐ  ศรีวิชัย 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

                 - โครงการห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ

                 - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

                 - โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาทั้งระบบ

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

Email : kanyanat.sriwichai@gmail.com

Tel : 084-3786461

 นางฉัตรชนก ตันมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่

             - โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้

                อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้

             - โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด

             - โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

Email : chatchanok2517@gmail.com

Tel : 097-9598853

นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

             - โครงการสะเต็มศึกษา

             - โครงงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

             - โครงการวิจัยโรงเรียนวิถีพุทธ

             - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Email busmath1@hotmail.com

Tel : 093-1367301

 นางภณิดา  ทองประไพ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล

             - โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

             - โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

             - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

Email gaphoo12@gmail.com

Tel : 090-3183197

 นายพิพัฒน์  ใจภักดี 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

              - โครงการโรงเรียนประชารัฐ

              - โครงการโรงเรียนสีเขียว 

              - โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

              - โครงการโรงเรียนพระราชดำริ

              - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

                ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

Email : ppanadps@hotmail.com

Tel : 087-6768468

 นายกรัณฑ์  สมจิตต์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร

              - โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

              - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

                ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Email : bubblegibbs003@hotmail.com

Tel : 089-7019109

 
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบ    - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                 - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

                 - งานแนะแนวการศึกษา

                 - โครงการ DLIT/DLTV 

                 - ดูแลเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ 

Email : pre1@esdc.go.th

         : soravitb.12@gmail.com

Tel : 094-7422226                                                                            

 
 นางสาวกนิษฐ์กานต์  พันธุ์เลิศเมธี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ   - กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
                   และการจัดการศึกษา
                - งานส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
                - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม 
                - โครงการโรงเรียนคุณธรรม
                - โรงเรียนโครงการมูลนิธิสถิรกุล
                - สถานศึกษาพอเพียง
                - สหกรณ์โรงเรียน

Email : kanitkarn_ke@hotmail.com

Tel : 092-5519929

 
 นายวัชรพงษ์  โลกคำลือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ   - งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ
                  ภายในสถานศึกษา
                - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
                - งานประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
                - งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยมาตฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
                - งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
                - 
โครงการแนะแนว
                - ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำ สพป. แพร่ เขต 1

Email : gaygay10228@gmail.com

Tel : 098-7706560

 
 นางกัลย์ณภัส  ถุงคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รับผิดชอบ   - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
                    - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
                      และผู้มีความสามารถพิเศษ
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                    - โครงการโรงเรียนเรียนรวม (เด็กพิเศษ)

Email : kunnaphat105@gmail.com

Tel : 089-9511908

 
นางวิมลสิริ  ประเทือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รัผิดชอบ   - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                    - โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
                       ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
                    - โครงการพัฒนาการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
                    - โครงการส่งเสริมทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C
                       ผ่านการลงมือปฎิบัติ Active Learning
                    - การบริหารจัดการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
                       การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

Email : nattykasatang@gmail.com

Tel : 094-9395449

 
 นายพนมรัตน์  ชาติสิงห์ทอง
ศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบ   - งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
                - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
                - งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
                - งานทดสอบทางการศึกษา
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                - สะเต็มศึกษา
                - เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA
                - การใช้โปรแกรม Schoolmis
                - การจัดสอบ NT
                - การอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                -  การจัดสอบข้อสอบกลาง

Email : panomrat56773@gmail.com

Tel : 093-1356773

 
นางรัชนี  ข้ามสาม 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ - งานธุรการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ

             - งานธุรการของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

             - งานธุรการของกลุ่มเลขานุการ 

             - งานรับ - ส่ง หนังสือราชการจาก สพฐ.และหน่วยงานอื่น

Email : rat979@gmail.com

Tel : 086-4207424

 นางประทุม  เสาะใส 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ - งานธุรการของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

             - งานธุรการของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

             - งานธุรการของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา

             - งาน รับ - ส่ง หนังสือราชการจากโรงเรีย

Email : pratoom.sorsai@gmail.com

Tel : 089-2653728