ทำเนียบบุคลากร

 
นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

             - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             - การจัดการศึกษาปฐมวัย

Email : artid@esdc.go.th

Tel : 081-8823426

นางกัญญณัฐ  ศรีวิชัย 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

             - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

             - โครงการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

             - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Email : kanyanats@esdc.go.th

Tel : 084-3786461

 นางฉัตรชนก ตันมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ - นาจักร

             - โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้

                อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้

             - โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด

             - โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

Email : chatchanok@esdc.go.th

         : chatchanok2517@gmail.com

Tel : 097-9598853

นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

             - โครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่สูงและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

Email : bussayamas@esdc.go.th

Tel : 093-1367301

 นางภณิดา  ทองประไพ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร

             - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

             - โครงการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

             - การจัดการศึกษาปฐมวัย

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

Email : panida@esdc.go.th

Tel : 090-3183197

 นายพิพัฒน์  ใจภักดี 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล

             - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

             - โครงการ SBM   

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

             - การจัดการศึกษาปฐมวัย

Email : pipat@esdc.go.th

Tel : 087-6768468

 นายกรัณฑ์  สมจิตต์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

             - โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Email : karan@esdc.go.th

Tel : 089-7019109

 
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบ    - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                 - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

                 - งานแนะแนวการศึกษา

                 - โครงการ DLIT/DLTV 

                 - ดูแลเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ 

Email : soravitb.12@esdc.go.th

Tel : 094-7422226                                                                               

 
 นางสาวกนิกานต์  พันธุ์เลิศเมธี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ   - กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
                   และการจัดการศึกษา
                - งานส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
                - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม 
                - โครงการโรงเรียนคุณธรรม
                - โรงเรียนโครงการมูลนิธิสถิรกุล
                - สถานศึกษาพอเพียง
                - สหกรณ์โรงเรียน
 
 นายวัชรพงษ์  โลกคำลือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ   - งานพัฒนาส่เสริมมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ
                  ภายในสถานศึกษา
                - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
                - งานประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
                - งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยมาตฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
                - งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
                - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                - โครงการห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ
                - สะเต็มศึกษา
                - โครงการแนะแนว
 
 นางกัลย์ณภัส  ถุงคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รับผิดชอบ   - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
                - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
                  และผู้มีความสามารถพิเศษ
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                - โครงการโรงเรียนเรียนรวม (เด็กพิเศษ)

 
นางวิมลสิริ  ประเทือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รัผิดชอบ   - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
                 - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
                 - การพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 
 นายนพรัตน์ ชาติสิงห์ทอง
ศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบ   - งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
                - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
                - งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
                - งานทดสอบทางการศึกษา
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                - สะเต็มศึกษา
                - เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA
                - การใช้โปรแกรม Schoolmis
                - การจัดสอบ NT
                - การอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                -  การจัดสอบข้อสอบกลาง
 นางรัชนี  ข้ามสาม 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ - งานธุรการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ

             - งานธุรการของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

             - งานธุรการของกลุ่มเลขานุการ 

             - งานรับ - ส่ง หนังสือราชการจาก สพฐ.และหน่วยงานอื่น

Email : rutchanee@esdc.go.th

Tel : 086-4207424

 นางประทุม  เสาะใส 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ - งานธุรการของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

             - งานธุรการของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

             - งานธุรการของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา

             - งาน รับ - ส่ง หนังสือราชการจากโรงเรีย

Email : prathum@esdc.go.th

Tel : 089-2653728