ทำเนียบบุคลากร

 
นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

             - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             - การจัดการศึกษาปฐมวัย

Email : artid@esdc.go.th

Tel : 081-8823426

 นางวิไลวรรณ ดังก้อง 

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

             - โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Email : wilaiwan@esdc.go.th

Tel : 081-0232687

นางกัญญณัฐ  ศรีวิชัย 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

             - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

             - โครงการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

             - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Email : kanyanats@esdc.go.th

Tel : 084-3786461

 นางฉัตรชนก ตันมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ - นาจักร

             - โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้

                อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้

             - โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             - การศึกษาพิเศษ

             - กลุ่มสาระศิลปศึกษา

Email : chatcahnok@esdc.go.th

Tel : 097-9188620

นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

             - โครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่สูงและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

Email : bussayamas@esdc.go.th

Tel : 093-1367301

 นางภณิดา  ทองประไพ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร

             - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

             - โครงการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

             - การจัดการศึกษาปฐมวัย

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

Email : panida@esdc.go.th

Tel : 090-3183197

 นายพิพัฒน์  ใจภักดี 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล

             - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

             - โครงการ SBM   

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

             - การจัดการศึกษาปฐมวัย

Email : pipat@esdc.go.th

Tel : 087-6768468

 
 นายกรัณฑ์  สมจิตต์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

             - โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Email : karan@esdc.go.th

Tel : 089-7019109

 
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบ    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

                 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITEC PRE 1)

                 - กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

                 - งานแนะแนวการศึกษา

                 - โครงการ DLIT/DLTV 

                 - ดูแลเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ 

Email : soravitb.12@esdc.go.th

Tel : 094-7422226

 นางรัชนี  ข้ามสาม 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ - งานธุรการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ

             - งานธุรการของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

             - งานธุรการของกลุ่มเลขานุการ 

             - งานรับ - ส่ง หนังสือราชการจาก สพฐ.และหน่วยงานอื่น

Email : rutchanee@esdc.go.th

Tel : 086-4207424

 นางประทุม  เสาะใส 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ - งานธุรการของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

             - งานธุรการของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

             - งานธุรการของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา

             - งาน รับ - ส่ง หนังสือราชการจากโรงเรีย

Email : prathum@esdc.go.th

Tel : 089-2653728