ทำเนียบบุคลากร

 
 นายพิพัฒน์  ใจภักดี 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ  - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

                 - โครงการโรงเรียนประชารัฐ

                 - โครงการโรงเรียนสีเขียว 

                 - โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

                 - โครงการโรงเรียนพระราชดำริ

                 - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

                   ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

Email : ppanadps@hotmail.com

Tel : 087-6768468

 
 นางภณิดา  ทองประไพ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา

รับผิดชอบ  - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

                 - โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

                 - โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

                 - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

Email gaphoo12@gmail.com

Tel : 061-9895515


นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

รับผิดชอบ  - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

                 - โครงการสะเต็มศึกษา

                 - โครงงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                 - โครงการวิจัยโรงเรียนวิถีพุทธ

                 - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Email busmath1@hotmail.com

Tel : 093-1367301

 นายกรัณฑ์  สมจิตต์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ  - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร

                 - โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

                 - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

                   ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Email : bubblegibbs003@hotmail.com

Tel : 089-7019109

 
 นางสาวกนิษฐ์กานต์  พันธุ์เลิศเมธี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ   - กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
                   และการจัดการศึกษา
                 - งานส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
                 - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร
                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม 
                 - โครงการโรงเรียนคุณธรรม
                 - โรงเรียนโครงการมูลนิธิสถิรกุล
                 - สถานศึกษาพอเพียง
                 - สหกรณ์โรงเรียน

Email : kanitkarn_ke@hotmail.com

Tel : 092-5519929

 
 นายวัชรพงษ์  โลกคำลือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ   - งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ
                    ภายในสถานศึกษา
                  - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
                  - งานประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
                  - งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยมาตฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
                  - งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
                  - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                     บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
                  - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
                  - 
โครงการแนะแนว
                  - ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำ สพป. แพร่ เขต 1

Email : gaygay10228@gmail.com

Tel : 098-7706560

 
 นางกัลย์ณภัส  ถุงคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รับผิดชอบ   - งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
                    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
                    - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
                      และผู้มีความสามารถพิเศษ
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                    - โครงการโรงเรียนเรียนรวม (เด็กพิเศษ)
                    - งานแนะแนว งานส่งเสริมการศึกาาในระบบ นอกระบบ
                      ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
                    - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                    - งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Email : kunnaphat105@gmail.com

Tel : 089-9511908

 

นายพนมรัตน์  ชาติสิงห์ทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รับผิดชอบ - งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
                  - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
                  - งานประเมิน ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
                  - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ Coding)

      - โครงการโรงเรียน Connext ED : ICT Talent  (ประชารัฐจังหวัดแพร่)
                  - โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ( Eco School  / โรงเรียนปลอดขยะ)
                  - โครงการโรงเรียนสีเขียว (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)
                  - โครงการเกษตรอัจฉริยะประณีต (STI: Science Technology Innovation)
                  - ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  สพป.แพร่ 1

                        - โครงการพัฒนาบุคลากรตลาดนัดออนไลน์วังจันทร์เกษม (ศธจ.แพร่)

       Email : panomrat56773@gmail.com

Tel : 093-1356773  / 086- 421 0386

 
 นางวิมลสิริ  ประเทือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
รัผิดชอบ     - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                    - โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
                      ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
                    - โครงการพัฒนาการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
                    - โครงการส่งเสริมทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C 
                      ผ่านการลงมือปฎิบัติ Active Learning
                    - การบริหารจัดการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
                      การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

Email : nattykasatang@gmail.com

Tel : 094-9395449

 
 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ    - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                 - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

                 - งานแนะแนวการศึกษา

                 - โครงการ DLIT/DLTV 

                 - ดูแลเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ 

Email : pre1@esdc.go.th

         : soravitb.12@gmail.com

Tel : 094-7422226       

 
นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต
ศึกษานิเทศก์ขำนาญการ
รับผิดชอบ  - กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
                   ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
                 - หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย
                 - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
Email  :  Sripanumat2517@gmail.com
Tel  :  0962247917
 
นายภาณุวงศ์  ชัยวร  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   
รับผิดชอบ  - งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
                 - 
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
Email  :  panuwongchai@gmail.com 
Tel  :  095-5132257
 
 นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ

                - งานส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศและจัดกระบวนการเรียนรู้

                - กลุ่มเครือข่ายผานางคอp

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                - โครงการห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

                - โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและการเรียนรู้ฯ

                - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

                - โครงการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐

                - โครงการศาสตร์พระราชา

Email : penpitchart@hotmail.com

Tel : 064-4929687

  
 
นางรัชนี  ข้ามสาม 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ  - งานธุรการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ

                 - งานธุรการของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

                 - งานธุรการของกลุ่มเลขานุการ 

                 - งานรับ - ส่ง หนังสือราชการจาก สพฐ.และหน่วยงานอื่น

Email : rat979@gmail.com

Tel : 086-4207424

 นางประทุม  เสาะใส 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ  - งานธุรการของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

                 - งานธุรการของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

                 - งานธุรการของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา

                 - งาน รับ - ส่ง หนังสือราชการจากโรงเรีย

Email : pratoom.sorsai@gmail.com

Tel : 089-2653728