กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 พ.ค. 2564 01:25 pre1 admin แนบ bannerpanomrat.png กับ หน้าแรก
10 พ.ค. 2564 21:46 pre1 admin แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2564 21:42 pre1 admin แนบ wat002.png กับ หน้าแรก
8 พ.ค. 2564 01:30 pre1 admin แก้ไข หน้าแรก
8 พ.ค. 2564 01:28 pre1 admin แนบ 002.png กับ หน้าแรก
22 เม.ย. 2564 20:20 pre1 admin แก้ไข แบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
22 เม.ย. 2564 20:15 pre1 admin แนบ download.png กับ แบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
22 เม.ย. 2564 20:15 pre1 admin แนบ dltv-main-logo.png กับ แบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
22 เม.ย. 2564 20:15 pre1 admin สร้าง แบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
6 เม.ย. 2564 21:58 pre1 admin แก้ไข หน้าแรก
6 เม.ย. 2564 21:57 pre1 admin แนบ banner.png กับ หน้าแรก
6 เม.ย. 2564 21:54 pre1 admin แก้ไข หน้าแรก
6 เม.ย. 2564 21:53 pre1 admin แนบ Nitedroom.png กับ หน้าแรก
24 มี.ค. 2564 20:55 pre1 admin แนบ unnamed.png กับ สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
24 มี.ค. 2564 20:55 pre1 admin แนบ porpea.jpeg กับ สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
24 มี.ค. 2564 20:55 pre1 admin แนบ download.png กับ สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
24 มี.ค. 2564 20:55 pre1 admin สร้าง สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
24 มี.ค. 2564 20:40 pre1 admin แนบ sotl7.png กับ เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์
24 มี.ค. 2564 20:40 pre1 admin แนบ click.png กับ เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์
24 มี.ค. 2564 20:40 pre1 admin แนบ Registration.png กับ เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์
24 มี.ค. 2564 20:40 pre1 admin สร้าง เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์
12 มี.ค. 2564 23:50 pre1 admin แก้ไข เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
12 มี.ค. 2564 23:49 pre1 admin แนบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.jpg กับ เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
12 มี.ค. 2564 23:49 pre1 admin แนบ unnamed.png กับ เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
12 มี.ค. 2564 23:49 pre1 admin สร้าง เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16