กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 ก.ค. 2561 19:55 pre1 Admin แก้ไข ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม
5 ก.ค. 2561 19:55 pre1 Admin แนบ 006.jpg กับ ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม
5 ก.ค. 2561 19:54 pre1 Admin แนบ 005.jpg กับ ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม
5 ก.ค. 2561 19:52 pre1 Admin แนบ 003.jpg กับ ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม
5 ก.ค. 2561 19:52 pre1 Admin แนบ 002.jpg กับ ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม
5 ก.ค. 2561 19:52 pre1 Admin แนบ 001.jpg กับ ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม
5 ก.ค. 2561 19:52 pre1 Admin สร้าง ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม
24 พ.ค. 2561 23:25 pre1 Admin กู้คืน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอน
24 พ.ค. 2561 23:25 pre1 Admin กู้คืน การอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพป.แพร่ เขต 1
24 พ.ค. 2561 23:25 pre1 Admin กู้คืน แผนปฏิการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
24 พ.ค. 2561 23:25 pre1 Admin กู้คืน ประชุมปฏิบัติการตามนโยบายการปฏิรูประบบการการประเมินคุณภาพ
24 พ.ค. 2561 23:24 pre1 Admin กู้คืน ประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
24 พ.ค. 2561 23:24 pre1 Admin กู้คืน ประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล
24 พ.ค. 2561 23:24 pre1 Admin กู้คืน ประเมินผลงาน1โรงเรียน1อาชีพ1ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบลรอบที่ 2
24 พ.ค. 2561 23:24 pre1 Admin กู้คืน อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT โรงเรียนคุณธรรม
24 พ.ค. 2561 23:24 pre1 Admin กู้คืน อบรมเว็บไซต์
24 พ.ค. 2561 23:24 pre1 Admin กู้คืน ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ
24 พ.ค. 2561 23:23 pre1 Admin กู้คืน อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
24 พ.ค. 2561 23:22 pre1 Admin กู้คืน บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมใจแต่งกายผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง
24 พ.ค. 2561 23:22 pre1 Admin กู้คืน กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1
24 พ.ค. 2561 23:22 pre1 Admin กู้คืน ข่าวประชาสัมพันธ์
18 พ.ค. 2561 02:10 pre1 Admin แก้ไข หน้าแรก
18 พ.ค. 2561 02:09 pre1 Admin ลบ อบรมเว็บไซต์
18 พ.ค. 2561 02:09 pre1 Admin ลบ ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ
18 พ.ค. 2561 02:03 pre1 Admin ลบ ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า