การเผยแพร่เอกสารรายงานการวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์ การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65”

โพสต์13 ก.ค. 2559 20:24โดยpre1 admin   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2559 21:31 ]
   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 และนำข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวไปพัฒนาเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ ให้สมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต จึงเห็นสมควรเผยแพร่เอกสารการวิิจัยฯ ดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งต่อไป 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัยฯ ได้จาก Link ข้างล่างนี้ครับ....
Ċ
tt.pdf
(2818k)
pre1 admin,
13 ก.ค. 2559 20:24
Comments