กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT โรงเรียนคุณธรรม

โพสต์4 มิ.ย. 2560 20:27โดยpre1 Admin   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2560 21:47 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
           รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2560 
           รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีนายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ผู้อำนวนการศูนย์ ITEC สพป. แพร่ เขต1 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

การอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพป.แพร่ เขต 1

โพสต์4 มิ.ย. 2560 19:24โดยpre1 Admin   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2560 20:29 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดย นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 
นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ
แผนปฏิการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์11 ก.ค. 2559 22:00โดยpre1 Admin   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2559 01:53 ]

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ 
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 มีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โพสต์11 ก.ค. 2559 21:51โดยpre1 Admin   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 22:01 ]

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม มีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน


อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โพสต์9 ก.ค. 2559 21:31โดยpre1 Admin

     อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข           จังหวัดแพร่ นางไพรินทร์  เรืองจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ มาให้ความรู้กับคณะครูสพป.แพร่ เขต 1ประเมินผลงาน1โรงเรียน1อาชีพ1ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบลรอบที่ 2

โพสต์8 ก.ค. 2559 00:50โดยpre1 Admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 02:56 ]

ประเมินผลงาน1โรงเรียน1อาชีพ1ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบลรอบที่ 1
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 กำหนดให้มีการประเมินและพัฒนาพร้อมกับคัดเลือก Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกในระดับเขตรอบที่ 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอน

โพสต์7 ก.ค. 2559 02:42โดยpre1 Admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 02:54 ]

   ศน.กัญญณัฐ  ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นญาน กิจกรรมเสริมเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21

บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมใจแต่งกายผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

โพสต์7 ก.ค. 2559 02:27โดยpre1 Admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 02:55 ]

        บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมใจแต่งกายผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559ประชุมปฏิบัติการตามนโยบายการปฏิรูประบบการการประเมินคุณภาพ

โพสต์6 ก.ค. 2559 01:52โดยpre1 Admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 02:55 ]

 
ประชุมปฏิบัติการตามนโยบายการปฏิรูประบบการการประเมินคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ และนายพิพัฒน์ ใจภักดี


ประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์6 ก.ค. 2559 00:50โดยpre1 Admin   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2559 01:37 ]

     
     
   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 กำหนดให้         มีการประเมินและพัฒนาพร้อมกับคัดเลือก Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกในระดับเขตรอบที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 4 จุด คือ จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านพันเชิง จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยม้า จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง จุดที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31


1-10 of 10