วิสัยทัศน์

ลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

            กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนคุณภาพ

Comments