ติดต่อภายใน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน สพป.แพร่ เขต 1

โทร. 054-511605 

ต่อเบอร์ภายใน...

ที่

ชื่อ/กลุ่ม

เบอร์ภายใน

1

โอเปอร์เรเตอร์

100

2

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

101

3

กลุ่มอำนวยการ (โต๊ะพี่แสงดาว)

102

4

กลุ่มอำนวยการ

103

5

ผอ.กลุ่มการเงินฯ

104

6

กลุ่มการเงินฯ (พัสดุ)

105

7

กลุ่มการเงินฯ

106

8

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

107

9

กลุ่มบริหารงานบุคคล

108

10

กลุ่มบุคคลฯ (นิติกร)

109

11

ห้อง ICT

110

12

ห้องประชุม 1

111

13

คุรุสภา

112

14

ห้องประชาสัมพันธ์

113

15

ห้องพนักงาน

114

16

ห้องยาม

115

17

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

116

18

หน่วยตรวจสอบภายใน

117

19

ศูนย์เทคโนโลยี

118

ที่

ชื่อ/กลุ่ม

เบอร์ภายใน

20

นายสุทิน แก้วพนา

201

21

หน้าห้อง ผอ.สพป.พร. 1

202

22

นายสุนัย วงศ์สุวคันธ

203

23

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์

204

24

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว

205

25

นายประสิทธิ์ อินวรรณา

206

26

นายกนก อยู่สิงห์

207

27

นางศุภมาส สินมณี

208

28

นายสุกิจ ยาพรม

209

29

นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์

210

30

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี

211

31

นายเชษฐา สยนานนท์

212

32

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

213

33

กลุ่มนโยบายและแผน

214

34

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

301

35

กลุ่มนิเทศฯ

302

36

ห้องวัดผล

303

37

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

304

38

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

305

 

Comments