พันธกิจ

        1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคทั่วถึง

        2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
            ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย

        3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

        4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับทุกภาคส่วน

        5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

            และนิเทศการศึกษาระดับชั้นเรียน สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายการศึกษา 

            จังหวัด กลุ่มจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับชาติ

Comments