เป้าประสงค์

    1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

        การศึกษา

    2. ประชากรในวัยเรียน มีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสำนึก

        ในความเป็นชาติไทย และมีวิถีชีวิตของชาวล้านนาตามระบอบประชาธิปไตย 

        อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปฏิบัติงานได้

        อย่างมีประสิทธิภาพ

    4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษา

        ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน

    5. สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษา ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

        การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่อย่างน้อยปีการศึกษา

        ละ 1 ครั้ง

Comments