คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

        คณะกรรมการ  กตปน. สพป. แพร่ เขต 1 ประกอบด้วย...

1.  นายกิตติพงศ์      ราชสิกข์           ประธานกรรมการ

2.  นายพีรวิชญ์        สิริปัญญาแสง   กรรมการผู้แทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานภาครัฐ

3. นางสาวสิริกานต์  เปี่ยมวุฒิ           กรรมการผู้แทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

4. นายอนุสรณ์         พรมลังกา         กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

5. นายถวิล               โสภารัตน์         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. นางสาวณัฐพิมล   ธรรมสรางกูร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย และประเมินผล

7. นางสาวกาญจนา   กัญจนวัฒน์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา

8. นายหอมแต่ง          อ่องลออ         ผู้ทรงวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

9. นายประพันธ์          หงษ์เจ็ด          กรรมการและเลขานุการ

10. นางวิไลวรรณ       ดังก้อง           ผู้ช่วยเลขานุการ

Comments