สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สพฐ.

โพสต์13 ม.ค. 2564 01:40โดยpre1 admin   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2564 01:43 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพบว่าคุณลักษณะด้านการมีวินัยของนักเรียนมีความจำเป็นในการเรียน การสอนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเรียนออนไลน์ ออนแอร์ เรียนผ่านสื่ออื่น ๆ รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการเยาวชนมีวินัยเป็นฐานพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อความสำเร็จในอนาคตที่ยั่งยืน โดยการจัดทำสื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย ๕ ด้าน ประกอบด้วย การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การควบคุมตนเอง การเคารพตนเอง และผู้อื่น และการทำงานเป็นขั้นตอน จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๕ เรื่อง .... คลิกดูได้ที่นี่ >>> 
สื่อหนังสั้นสพฐ.
 
Comments