เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

โพสต์12 มี.ค. 2564 20:17โดยpre1 admin
ด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต  (สศช.) ได้จัทำชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...... >>>
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Comments