เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

โพสต์24 มี.ค. 2564 20:40โดยสพป. แพร่ เขต 1
เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กำกับของกระทรวงอุมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7)" ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ Innovative Teaching and Learning in Digtal Age (นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล) ในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.ในระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดบรรยายพิเศษ เสวนากลุ่ม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้สอนยุคใหม่ใน 5 ด้าน คือ 1) การสอนและการเรียนรู้ 2) การใช้ดิจิทัลประกอบการจัดการเรียนรู้ 3) การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5) การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้สอน จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทงการศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์และติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ .......>>>>
สมัครได้ที่นี่
  

Comments