เรื่องแจ้งจาก สพป.แพร่ เขต 1


แบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์22 เม.ย. 2564 20:15โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2564 20:19 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน ตอบแบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม...... >>>>> 
แบบสอบถาม DLTV

สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

โพสต์24 มี.ค. 2564 20:55โดยสพป. แพร่ เขต 1

สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

เข้าเว็บไซด์ได้ที่นี่ ......>>>> 
เว็บสถานศึกษาพอเพียง
                                                        ดาวน์โหลดรายชื่อสถานศึกษาพอเพียงฯ ของสพป.แพร่ เขต 1 ได้ที่นี่ .....>>>>
                                                         รายชื่อสถานศึกษาพอเพียง

เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

โพสต์24 มี.ค. 2564 20:40โดยสพป. แพร่ เขต 1

เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กำกับของกระทรวงอุมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7)" ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ Innovative Teaching and Learning in Digtal Age (นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล) ในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.ในระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดบรรยายพิเศษ เสวนากลุ่ม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้สอนยุคใหม่ใน 5 ด้าน คือ 1) การสอนและการเรียนรู้ 2) การใช้ดิจิทัลประกอบการจัดการเรียนรู้ 3) การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5) การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้สอน จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทงการศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์และติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ .......>>>>
สมัครได้ที่นี่
  

เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

โพสต์12 มี.ค. 2564 23:49โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2564 23:50 ]

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา          ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แจ้งให้บุคลากรโรงเรียนในสังกัดที่สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์    ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 และสามารถดูรายละเอียดการส่งได้จากเว็บไซต์ http://gg.gg/researchpre1
หรือคลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... >>> 
ส่งผลงานวิจัย

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

โพสต์12 มี.ค. 2564 21:15โดยสพป. แพร่ เขต 1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รวบรวมสื่อสนับสนุนการจัดกาาเรียนการสอนสำหรับครู สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และวารสารวิชาการ และเผยแพร่ในแบนเนอร์ชื่อ "สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู" / "สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน" และ "วารสารวิชาการ"
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ..... >>>>
สื่อสำหรับครูสื่อสำหรับนักเรียนวารสารวิชาการ


เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

โพสต์12 มี.ค. 2564 20:17โดยสพป. แพร่ เขต 1

ด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต  (สศช.) ได้จัทำชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...... >>>
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา

โพสต์18 ม.ค. 2564 19:32โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 22:53 ]

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยในการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ดิจิทัล เสริมสร้างคุณธรรม      ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ และมีความรู้เท่าทันอันตรายต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม DQ(Digital Intelligence Quotient) เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน และสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนนักเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  ของเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการจัดอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม DQ ผ่านระบบ LearnDi for Thais ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-8242277 คุณพีระศักดิ์ โกมลารชุน 
สามารถคลิกเข้าอบรมได้ที่นี่ >>> คลิกที่รูป
เข้าอบรม DQ

สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สพฐ.

โพสต์13 ม.ค. 2564 01:40โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2564 01:43 ]

ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพบว่าคุณลักษณะด้านการมีวินัยของนักเรียนมีความจำเป็นในการเรียน การสอนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเรียนออนไลน์ ออนแอร์ เรียนผ่านสื่ออื่น ๆ รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการเยาวชนมีวินัยเป็นฐานพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อความสำเร็จในอนาคตที่ยั่งยืน โดยการจัดทำสื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย ๕ ด้าน ประกอบด้วย การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การควบคุมตนเอง การเคารพตนเอง และผู้อื่น และการทำงานเป็นขั้นตอน จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๕ เรื่อง .... คลิกดูได้ที่นี่ >>> 
สื่อหนังสั้นสพฐ.
 

แนวทางการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โพสต์13 ธ.ค. 2563 20:23โดยสพป. แพร่ เขต 1

แนวทางการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินไป อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จึงจัดทำ เอกสารประกอบการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อเป็นแนวทางสร้างความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนโครงการจากส่วนกลางสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..... โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  >>>

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์4 มี.ค. 2563 20:11โดยสพป. แพร่ เขต 1

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดได้ที่นี่.......

1-10 of 17