เรื่องแจ้งจาก สพป.แพร่ เขต 1


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา

โพสต์18 ม.ค. 2564 19:32โดยpre1 admin   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 22:53 ]

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยในการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ดิจิทัล เสริมสร้างคุณธรรม      ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ และมีความรู้เท่าทันอันตรายต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม DQ(Digital Intelligence Quotient) เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน และสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนนักเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  ของเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการจัดอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม DQ ผ่านระบบ LearnDi for Thais ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-8242277 คุณพีระศักดิ์ โกมลารชุน 
สามารถคลิกเข้าอบรมได้ที่นี่ >>> คลิกที่รูป
เข้าอบรม DQ

สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สพฐ.

โพสต์13 ม.ค. 2564 01:40โดยpre1 admin   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2564 01:43 ]

ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพบว่าคุณลักษณะด้านการมีวินัยของนักเรียนมีความจำเป็นในการเรียน การสอนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเรียนออนไลน์ ออนแอร์ เรียนผ่านสื่ออื่น ๆ รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการเยาวชนมีวินัยเป็นฐานพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อความสำเร็จในอนาคตที่ยั่งยืน โดยการจัดทำสื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย ๕ ด้าน ประกอบด้วย การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การควบคุมตนเอง การเคารพตนเอง และผู้อื่น และการทำงานเป็นขั้นตอน จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๕ เรื่อง .... คลิกดูได้ที่นี่ >>> 
สื่อหนังสั้นสพฐ.
 

แนวทางการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โพสต์13 ธ.ค. 2563 20:23โดยpre1 admin

แนวทางการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินไป อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จึงจัดทำ เอกสารประกอบการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อเป็นแนวทางสร้างความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนโครงการจากส่วนกลางสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..... โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  >>>

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์4 มี.ค. 2563 20:11โดยpre1 admin

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดได้ที่นี่.......

คู่มือการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โพสต์12 ม.ค. 2563 23:56โดยpre1 admin

คู่มือการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ โดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่า ตามความเหมาะสม
โดยดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่... 

สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

โพสต์1 ธ.ค. 2561 21:48โดยpre1 admin   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 19:53 ]

สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 

จากคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผล


รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

1.ด้านการประเมินทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรปฐมวัย

2.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

3.โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

4.โครงการโรงเรียนสีเขียว

5.ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ

6.ส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุด

7.การบริหารโรงเรียนจัดการเรียนรวม

8.การใช้สื่อ 60 พรรษา

9.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

https://drive.google.com/open?id=1UcY-Q5lNrY_gbEy5LjCOn1Q3Rv2yqRbU 

ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่.....


โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2019 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Awards 2019"

โพสต์7 พ.ย. 2561 18:03โดยpre1 admin   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 18:08 ]

สพฐ.โดย สทร.ร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Partners in Learning Thailand Forum 2019 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Awards 2019" ปีที่ 15่ ศึกษารายละเอียด และลงทะเบียนสมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/2xTx4ki ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือบริษัทไมโครซอฟท์ จำกัด  คลิก

2. โครงการนำเสนอ  คลิก

การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"

โพสต์15 ต.ค. 2561 21:13โดยpre1 admin   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2561 21:23 ]

การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"
ภายใต้ชื่องาน "ROBOT ADVENTURE" สนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่นะครับ.... => รายละเอียดการแข่งขัน หรือ => Web Supreme

แผนและสื่อการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

โพสต์8 ต.ค. 2561 02:15โดยpre1 admin   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 19:53 ]

แผนและสื่อการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดได้ที่นี่.......
1. อาร์ทเวิร์ค แผนปฐมวัย หน่วยที่ 1 - 9 คลิกที่นี่=> https://drive.google.com/open?id=1rKewhlIhUMIZ1MUWEmPWE1hdrSvJx9cx
2. แผนปฐมวัยและสื่อภาคผนวกหน่วยที่ 10 - 18  คลิกที่นี่=> https://drive.google.com/open?id=1UWuz63q51fc-EfPWSPmfd9IdK9LOPRcz


เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

โพสต์3 ก.ย. 2561 20:14โดยpre1 admin   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2561 20:19 ]

http://gg.gg/child2560
ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่... 
กรุณาคลิกที่รูปภาพครับ

1-10 of 11